پروژه های جاری:

1-      تعمیر ونگهداری برق ،مکانیک،تاسیسات کارخانه 20 هکتاری سگمنت سازی خطوط ریلی بصورت دسته اول  ,سال 93(کارفرماشرکت سپاسد)

2-      تعمیر ونگهداری برق ومکانیک وتاسیسات ایستگاه های N,O,P,Q,T,U,W  خط 7متروبصورت دسته اول  ,سال 93(کارفرما شرکت سپاسد)