توانمندیهای شرکت شانا نور اریکه (شاناکو):

·         طراحی واجرای پست فشار متوسط وفشار قوی

·         طراحی واجرای سیستم های کنترل واتوماسیون صنعتی مجتمع های صنعتی بخصوص نفت وفولاد وسیمان

·         تهیه اسناد مناقصه ساخت،نصب وراه اندازی تجهیزات

·         مطالعه وبررسی مدارک بخش بازرگانی وفنی اسناد مناقصه

·         تهیه لیست انحرافات فنی

·         تهیه نقشه های مورد نیاز مانندجانمائی کلی پروژه در زمینه احداث ابنیه وتاسیسات مکانیکی وبرقی مورد نیاز،تولید مدارک فنی دیگر مانند دیاگرام های جریان فرآیند(Prosses Flow Diagram)،دیاگرامهای لوله کشی وابزار دقیق (P&ID)ودیاگرام تک خطی الکتریکی،جانمائی اولیه تجهیزات وتاسیسات،جانمائی ومسیر لوله کشی در صورت نیاز هرپروژه

·         تهیه لیست کلی تجهیزات کارهای ساختمانی (MTO)از جمله اجناس متفرقه جهت برآورد قیمت

·         تهیه مشخصات فنی وتکمیل لیست مشخصات های فنی(Technical Scheduales)درمدارک مناقصه 

·         تهیه جدول قیمت پایه بر مبنای استعلام سازندگان با توجه به MTO تهیه شده وبانک اطلاعاتی این شرکت ازسازندگان وتامین کنندگان معتبر(بیش از 600 شرکت)