این شرکت همچنین آماده راهبری مدیریت ،برنامه ریزی وکنترل پروژه ،ممیزی انرژی ،تامین دانش فنی وارائه خدمات وآموزشهای مربوط به پروژه های صنعتی میباشد.